Så behandlar vi dina personuppgifter

Vi värnar om din integritet. Du ska kunna känna dig trygg när du anförtror oss dina personuppgifter. Därför har vi upprättat den här policyn. Den utgår från gällande dataskyddslagstiftning och förtydligar hur vi jobbar för att ta tillvara dina rättigheter och din integritet.

HisCare (”HerCare Sweden AB”) bedriver en klinik för män där patienter erbjuds vård av läkare, samtalsterapeuter, allmänläkare och näringsterapeuter.

HisCares verksamhet riktar sig enbart mot fysiska personer (”Patienten”). HisCare är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som rör Patienten och som HisCare samlar in och behandlar i samband med tillhandahållandet av vård till Patienten eller annars när vårduppdraget förbereds eller administreras.

Vad innebär behandling av personuppgifter?
Behandling av personuppgifter omfattar exempelvis insamling, registrering, spridning, bearbetning och gallring av uppgifter. HisCare behandlar personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning. HisCares syfte med behandlingen av personuppgifter är att tillhandahålla Patienten en personlig och väl fungerande vårdtjänst, samt för marknadsföringsändamål.

HisCare behandlar personuppgifter som rör Patienten i form av:
namn, personnummer, adress, telefonnummer, e-postadress och hälsoinformation. Marknadsföringen kan komma att baseras på bland annat kontakthistorik. Patienten kan när som helst avböja att erhålla marknadsföring, genom att avregistrera sig vid kontakttillfället eller genom att kontakta HisCare enligt e-postadressen nedan.

Personuppgifterna behandlas på grundval av att HisCare har erhållit samtycke av Patienten, att behandlingen är nödvändig för att HisCare ska kunna fullgöra ett avtal med Patienten samt att behandlingen sker på grundval av ett berättigat intresse.

Vem ansvarar för dina personuppgifter?
Patientens personuppgifter kan komma att överföras till Evimeria EMR AB (556896-8001) som är leverantör av HisCares system för journalföring. Personuppgifter kan även komma att överföras till andra vårdgivare genom remisser. Personuppgifter överförs endast om det särskilt överenskommits mellan HisCare och Patienten, om det inom ramen för ett visst vårduppdrag är nödvändigt för att tillvarata Patientens intressen, om det är nödvändigt för att HisCare ska fullgöra lagstadgad skyldighet eller om HisCare anlitar utomstående tjänsteleverantör som utför uppdrag för HisCares räkning.

Mottagarna av personuppgifterna får endast tillgång till sådana personuppgifter som behövs för utförandet av sina åtaganden.Patientens personuppgifter lagras, i enlighet med den skyldighet som HisCare har enligt Patientdatalagen (2008:355), under tio år från det att den sista anteckningen gjordes i journalen, eller den längre tid som påkallas av uppdragets natur.Patienten har rätt att kostnadsfritt begära information om eller rättelse av de personuppgifter som rör Patienten och som behandlas av HisCare. Patienten har även rätt att begränsa behandlingen av personuppgifterna, begära att behandlingen upphör samt att få ut de personuppgifter som Patienten har tillhandahållit HisCare i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format samt ha rätt att överföra dessa uppgifter till annan personuppgiftsansvarig utan att HisCare hindrar det.

Webbplats
Vi använder Google Analytics och cookies som är textfiler som lagras på datorn och som möjliggör en analys av hur du använder hemsidan, skapa rapporter över aktiviteterna och tillhandahålla övriga tjänster relaterade till hemsideaktiviteter och internetanvändning till operatören av hemsidan

Du kan förhindra lagring av cookies genom att ändra inställningarna i din webbläsare för att blockerar Analytics, gör du det här:
https://support.google.com/analytics/answer/181881

Om du gör det kommer du dock eventuellt inte kunna använda alla funktioner på vår hemsida fullständigt.

Kontaktinformation
Patient som vill kontakta HisCare angående behandlingen av personuppgifter ombeds att kontakta HisCares Dataskyddsombud via e-post: info@hiscare.se

Om Patienten är missnöjd med HisCares behandling av personuppgifter kan Patienten lämna in ett klagomål till Datainspektionen, eller till motsvarande myndighet i det land där Patienten bor eller arbetar.